Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Kestävä kehitys -projekti

Mielestämme on tärkeää, että koulun oppilaita opetetaan olemaan osa ympäröivää luontoa ja vaalimaan sen hyvinvointia tulevaisuudessakin. Koulussamme on menossa seuraavia kestävään kehitykseen liittyviä projekteja:

Luokkahuonekohtainen jätteiden lajittelu

Oppilaat kartoittavat luokkahuonekohtaisesti, mitä jätteitä luokassa muodostuu. Tämän jälkeen oppilaiden toimesta hankitaan tarkoituksenmukaiset keräysastiat, joihin koulu on varannut määrärahan. Eri oppilasryhmät pyrkivät asennekasvatuksella ja ohjeilla muokkaamaan opiskelutovereidensa käyttäytymistä niin, että jätteet osuvat oikeaan osoitteeseen... keräysastiaan!

Oppilasasuntoloiden jätteiden lajittelu

Koulumme kaikki oppilaat asuvat viikot eri oppilasasuntoloissa. Erilaista jätettä syntyy viikoittain huomattavia määriä. Oppilasasuntoloissa onkin käynnistymässä luokkahuonemallin mukainen jätteiden lajitteluprojekti. Koululla on ollut jo kahdeksan vuotta oma jätteiden lajittelukeskus.

Vedenkulutusprojektissa seurataan mm. kuinka paljon eri oppilaskodeissa käytetään vettä suihkussa, käsienpesualtaissa ja wc:ssä. Oppilaskotien vedenkulutusta verrataan keskenään.

Sähkönkulutusprojektissa seurataan huonekohtaisesti oppilasasuntoloiden sähkön kulutusta. Projektiin liittyen on tavoitteena rakentaa koulun piha-alueen rajalla virtaavaan Myllyojaan pienimuotoinen vesivoimala, jolla voidaan havainnollistaa sähkön tuottamista sekä kulutusta. Oppilaat ovat sitoutuneet tarkistamaan omaa sähkönkulutustaan, jotta koulussa voidaan siirtyä käyttämään tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Lämmönhankintaprojekti

Merkittävin ja suurin kestävään kehitykseen liittyvä toimenpide on Anna Tapion koulun siirtyminen vuonna 2004 käyttämään kotimaista energiaa lämmön tuottamiseen. Energialähteenä käytetään puuhaketta ja kotimaista pellettiä. Pelletti on höyläämöiltä peräisin olevaa kutteri- eli höylälastua, joka on puristettu muutaman sentin mittaisiksi rakeiksi.


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B