Tietosuojalausunto

TIETOSUOJALAUSUNTO

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot Anna Tapion koulun ylläpitämien henkilörekisterien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan koulun Internet-sivulla (https://annatapio.fi/) ja sitä päivitetään tarvittaessa sen sisältämien tietojen muuttuessa.

REKISTERINPITÄJÄ

Anna Tapion koulu jäljempänä ”rekisterinpitäjä”
puhelin: 0400 767682
sähköposti: kanslia(at)annatapio.fi
koulun ylläpitäjä: Anna Tapion säätiö (Y-tunnus: 0150971-4)

REKISTERINPITÄJÄN TOIMINTAMUODOT

Anna Tapion koulun perustehtävä on antaa perusopetuslain (682/1998) mukaista opetusta. Tämän perustehtävänsä tueksi koulun on kerättävä eräitä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

Anna Tapion koulun markkinointia varten koulu voi kerätä henkilötietoja halukkailta heidän suostumuksellaan.

HENKILÖREKISTERIASIOIDEN YHDYSHENKILÖ/ TIETOSUOJAKOORDINAATTORI

nimi: Timo Ojala
puhelin: 0400 636 465
sähköposti: timo.ojala(at)annatapio.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee oppilaiden henkilötietoja opetuksen järjestämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi. Suostumuksella Anna Tapion koulu voi käsitellä henkilötietoja myös markkinointitarkoituksessa.

YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT

Henkilöstöhallinnon rekisterit
Henkilöstörekisteri
Rekrytointirekisteri
Palkkarekisteri
Työterveyshuollon rekisteri
Kulunvalvontarekisteri

Markkinointirekisterit
Rekisteri opiskeluhakupaperit tai koulun esitteen tilanneista

Opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät rekisterit
Oppilas? ja opiskelijahallinnon rekisteri
Oppilasvalintarekisteri
Tapaturmarekisteri
Kameravalvontarekisteri
Oppimisympäristöt/verkkotallennustilat

Opiskeluhuollon rekisterit
Opiskeluhuoltokertomusten rekisteri

Tilapalvelujen ja kouluravintolan rekisterit
Erityisruokavaliorekisteri

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöimisen, tunnistamisen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:
• oppilaan nimi ja henkilötunnus;
• yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
• oppilaan huoltajien nimi- ja yhteystiedot;
• opintosuorituksiin ja opintojen järjestämiseen liittyvät tiedot, mm. katsomusaine.

Rekisterinpitäjän palveluksessa olevan henkilöstön osalta tarpeelliset tiedot palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi, kuten:
• henkilö- ja yhteystiedot;
• koulutus;
• työtehtävä;
• työsuhteen kesto;
• pankkiyhteystiedot.

Markkinointia varten tarpeelliset tiedot, kuten:
• henkilö- ja yhteystiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään tai heidän huoltajiltaan. Osa tiedoista syntyy oppilaan opetuksen järjestämisestä koostuvasta tiedosta, jonka opettaja kirjaa rekisteriin. Lisäksi oppilaitokset, joissa oppilaat ovat aiemmin opiskelleet, voivat luovuttaa tietoja lakisääteisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Oppilaan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisteripitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin oppilaan tai opiskelijan henkilötietoja voidaan luovuttaa opintojen järjestämisen, seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseksi Tilastokeskukselle, Pälkäneen kunnan opetustoimelle, Kansalliselle arviointikeskukselle (KARVI), Kansaneläkelaitokselle, Opetushallitukselle tai muille viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös oppilaitoksen vaihdon yhteydessä uudelle oppilaitokselle lakisääteisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIEN SUOJAUSPERIAATTEET

Rekisterinpitäjän oppilas- ja asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:
1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennetturekisterinpitäjän rekistereihin;
2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)
6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumushenkilötietojensa käsittelyyn;
7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Anna Tapion koulu, Silmontie 2, 36720 Aitoo. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi). Tietojen pyytäminen ja lähettäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Usein toistuvista tietopyynnöistä voidaan kuitenkin veloittaa hallinnointikulut.

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Anna Tapion koulun logo

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.